Úradné oznamy
Daň z nehnuteľnosti

V zmysle § 19 zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára – len tí daňovníci, ktorým vznikla daňová povinnosť, to znamená, ktorí zakúpili alebo nadobudli na základe dedičského konania nehnuteľnosť v k. ú. Dvorníky alebo v k. ú. Posádka, podľa stavu k 1. 1. príslušného roka .
V prípade spoluvlastníctva podáva daňové priznanie každý za svoj podiel alebo sa môžu spoluvlastníci dohodnúť, kto z nich podá daňové priznanie (písomnú dohodu treba odovzdať správcovi dane v termíne na podanie daňového priznania).
Vyrubená daň je splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
Ak je daňová povinnosť vyrubená vyššia ako 332,-€ môže daňovník daň zaplatiť v troch rovnakých splátkach a to do 31. mája, 30. septembra a 30. novembra príslušného roka.
Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná v zmysle § 18 ods. 3, zákona č. 582/2004 z. z. v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti nastali.

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Splatnosť tohto poplatku je do 15 dní od doručenia platobného výmeru.

Poplatník je povinný ohlásiť obci do jedného mesiaca každú zmenu odo dňa vzniku alebo pri zániku povinnosti platiť poplatok za odpady.

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa zdržiava v zahraničí alebo, že neužíva nehnuteľnosť, ktorúje oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní a toto preukáže na základe dokladov vymedzených vo všeobecnom záväznom nariadení.

 

 


Kalendár

Streda, 23. Apríl 2014

Dnes má meniny Vojtech
Zajtra má meniny Juraj

Náhodný obrázok z fotoalbumu

Prihlásenie